STADGAR FÖR REIKI-RINGEN I VÄST

§1 Målsättning och syfte


Föreningens målsättning är att Reiki-metoden integreras och/eller samverkar med sjuk- och hälsovård för människor och djur.
Syftet med föreningen är att underlätta för Reikivänner att mötas för att samarbeta, stödja varandra och vidareutvecklas, samt för att sprida och praktisera Reiki. Syftet är också att främja forskning om Reiki, samt utveckling av Reikimetoder och Reikiutbildningar.


§2 Föreningens värdegrund


Vägledande etik för alla
• Alltid uppträda och bemöta andra med kärlek, respekt och omtanke.
• Vara ärlig mot sig själv och andra, både i tanke och ord.
• Ta personligt ansvar för sin livssituation.
• Lita på sin egen inre vägledning och sina inre resurser.
• Se både positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet.
• Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon.


Ytterligare vägledande etik för Reikiutövare
• Tystnadsplikt inom sin Reikiverksamhet.
• Alltid uppmana klienten att uppsöka sjukvård vid uppenbart behov.
• Aldrig uppmana klienten att avbryta pågående vård och medicinering.
• Känna till och respektera lagstiftningen som berör Reiki.


§3 Organisation
Reiki-Ringen i Väst är en ideell förening för enskilda medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse.


§4 Medlemskap


Föreningen är öppen för alla. Medlemmarna förbinder sig att ansluta sig till föreningens stadgar och värdegrund, samt att betala fastställd avgift. Det finns tre medlemskategorier:
1. Ordinarie medlem - Personer som har diplomerats i Reiki 1, där Usui Reiki-energin finns med som grund.
2. Familjemedlem - Kategori 1 som är mantalskriven på samma adress som en ordinarie medlem.
3. Stödmedlem - Personer som stöder föreningen.


§5 Medlemsavgift


Medlemsavgifter fastställs av årsmötet. Medlem skall betala fastställd medlemsavgift före 31 januari till föreningen. Medlem som trots påminnelse inte betalat medlemsavgift före årsmötet avförs som medlem i föreningen.


§6 Utträde


Utträde kan ske på två sätt:
1. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta skriftligt till styrelsen.
2. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som agerar i strid med föreningens stadgar.
(Se aktuellt styrdokument).


§7 Verksamhetsår – räkenskapsår


Verksamhetsåret/räkenskapsåret skall vara från 1 januari till 31 december.


§8 Ordinarie årsmöte


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmötet har alla närvarande ordinarie medlemmar och familjemedlemmar över 15 år rösträtt. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärts. För beslut krävs 2/3 majoritet av de närvarande. Vid specifika frågor kan styrelsen via kallelsen godkänna virtuell närvaro och/eller ombudsröstning med fullmakt.
Föreningen håller ordinarie årsmöte före den 31 mars varje år. Tid och plats beslutar styrelsen. Kallelse till årsmöte och presentation av valberedningens förslag meddelas senast 3 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla dagordning. Motioner till föreningen skall skickas till ordföranden och vara inkomna senast 6 veckor före årsmötet.


På ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande och protokollförare för mötet.
• Fastställande av dagordningen.
• Val av en person att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
• Val av två rösträknare.
• Fråga om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver.
• Fråga om verksamhetsberättelsen kan godkännas.
• Fråga om den ekonomiska berättelsen kan godkännas.
• Fråga om revisorns berättelse kan godkännas.
• Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.
• Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
• Val av föreningens ordförande.
• Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
• Val av revisor och revisorssuppleant.
• Val av valberedning och sammankallande.
• Hur föreningens verksamhetsplan skall utformas under det kommande året.
• Hur föreningens budget ska utformas under det kommande året.
• Stadgeenligt inkomna motioner från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dem.
• Förslag/ärenden från styrelsen, anmälda i kallelsen.
• Tidpunkt för styrelsens konstituerande möte.


§9 Extra årsmöte


Extra årsmöte inkallas då styrelsen finner skäl till det eller då revisor eller minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar begär så till styrelsen.
Det bör förflyta minst två månader mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte. Kallelse
skall utfärdas senast 2 veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som
skall behandlas och det får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Vid extra årsmöte gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte.


§10 Föreningens styrelse


Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess tillgångar. Föreningens styrelse består av en ordförande, minst två ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Ordförandens och kassörens mandatperioder är 2 år. Ordförande och kassören väljs så att de går omlott under mandatperioden. Övriga ledamöters mandatperiod är 1 eller 2 år. Suppleanternas mandatperiod är 1 år. Styrelsen utser inom eller utom sig ansvariga för olika ansvarsområden inom verksamheten. För samtliga funktionärer inom styrelsen finns befattningsbeskrivningar. Styrelsen ansvarar för att dessa revideras vid behov. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter för visst uppgivet ärende gör framställan därom till ordföranden. Kallelsen bör vara ledamot tillhanda minst 2 veckor före sammanträdet. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras som justeras av ordföranden och särskilt utsedd justerare. Styrelsens säte är Göteborg. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Är någon ordinarie ledamot frånvarande övertar suppleanten dennes röst. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 


§11 Firmatecknare


Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.


§12 Valberedning


En valberedning, omfattande två funktionärer, utses på ordinarie årsmöte. En av dessa utses som sammankallande. Valberedningen väljs på 1 år. Valberedningens uppgift är att till årsmötet ge förslag på varje valbar post. Val av styrelseledamöter och suppleanter ska ske så att halva antalet ledamöter avgår olika år. Valberedningens förslag bör presenteras för styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.


§13 Revisorer


För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor samt en revisorssuppleant, vilka väljs för 2 år. Valet skall ske så att revisor och revisorssuppleant ej avgår samma år.


§14 Stadgeändring


Förslag om ändring till dessa stadgar skall utsändas med kallelse till ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas med minst 3/4 majoritet, med likadana beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.


§15 Upplösning


Beslut om upplösning av föreningen fattas genom likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet om upplösning skall innefatta hur föreningens tillgångar skall disponeras, vilket skall ske i enlighet med föreningens mål och syfte